Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
2562-12-09 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรม The One จังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ ให้ เขียนโดย Super User 378
2563-03-04 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 10 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและคณะกรรมการธร เขียนโดย Super User 158
2563-06-29 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคกา เขียนโดย Super User 450
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 27
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Super User 19
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. พิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand tourism standard) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในมาตรฐานประเภ เขียนโดย Super User 22
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติทะเลาะกันพร้อมด้วย แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ผู้จัดการบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ท จำกัด (สาขาจังหวัดบึงกาฬ) และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ทะเลาะกับแรงงานไทย เขียนโดย Super User 23
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 - 2564) จังหวัดบึงกาฬ และแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2561 - 2564) ของจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 25
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เขียนโดย Super User 25
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ประชุมการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี-บึงกาฬ เขียนโดย Super User 27