Get Adobe Flash player

                                 

                               วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี อาคารศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งมีนายไตรภพ รำเพยพล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 คน กำหนดจัดขึ้นวันที่ 29-30 มีนาคม 2564

 

S  52854809

S  52854803

S  52854804

S  52854805

S  52854806

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451