Get Adobe Flash player

                     

                     

                                 

                              วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  โดยมี เกษตรจังหวัดบึงกาฬ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ประมงจังหวัดบึงกาฬ พลังงานจังหวัดบึงกาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอโซ่พิสัย  ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ประชาชนชาวอำเภอโซ่พิสัย เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ตำบลศรีชมภู  อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451