Get Adobe Flash player

                     

                     

                                 

                              วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

64101

64102

64103

64104

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451