Get Adobe Flash player

            

           

       วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 15/2563 และซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมบึงกาฬบุรี ชั้น 5 โรงพยาบาลบึงกาฬ

 

 

212632

 

 

 

212633

 

 

212634

 

 

212635

212637 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541