Get Adobe Flash player

             วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.) เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยมี นายอำนวย เปรมกิจพรพัฒนา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงาน พร้อมส่วนราชการดังนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ ยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาจ่าย รวมทั้งสิ้น ๗๓ นาย ผู้ต้องขังปัจจุบัน ๑,๙๗๓ ราย ผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐๐ ราย ณ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ

 

 

2312

2306

2306

2308

2311

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541