Get Adobe Flash player

             วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการประชุมคคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ผู้แทนปลัดจังหวัดบึงกาฬ สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

 

2357

2358

2359

2360

 

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541