Get Adobe Flash player

                     

                     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

212830 212831 212832 212833

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451