Get Adobe Flash player

                  วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ต้อนรับการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนในเขตพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีจุดสำรวจดังนี้ 

                  ๑. สำรวจแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
                  ๒. ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม งานปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก. ๓๐๐๙ แยก ทล. ๒๑๒ - บ้านโนนจำปาทอง (ตอน ๓ เซกา) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
                  ๓. ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) งานปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก. ๓๐๐๙ แยก ทล. ๒๑๒ - บ้านโนนจำปาทอง (ตอน ๒ เซกา) ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ                     

2796 2797

 2799 2800 2798 2801 2802 2803 2804 2805 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451