Get Adobe Flash player

             วันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

 

3313

3314

3315

3316

 

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541