Get Adobe Flash player

                

                   วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.: นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการวางผังโครงข่ายคมนาคมขนส่งจังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวส่วนราชการ/หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูทอก ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 

11

13

12

14

  

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 24541