Get Adobe Flash player

                     

                     

                                 วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมไชยบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

 60113

60114

60115

60116

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451