Get Adobe Flash player
ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ระเบียบการรับสมัคร การประกวดนางนพมาศ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒธรรม และประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ บริเวณวัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [รายละเอียดประกาศ]


ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

โทร./โทรสาร 0 4249 2754 ต่อ 129