Get Adobe Flash player
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2848/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง มอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬฯ 
 

 

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ