Get Adobe Flash player
ดาวน์โหลด

                การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก 0017.5/ว 7133 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด ส่งที่ส่งมาด้วย

                 1. ตัวอย่างประกาศ อัตราร้อยละฯ ดาวน์โหลด

                 2. ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือน (กรณีปกติ) ดาวน์โหลด

                 3. ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง (กรณีปกติ) ดาวน์โหลด

                 4. ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ ดาวน์โหลด

                 5. รายงานการประชุมคณะกรรการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดบึงกาฬ รอบที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลด


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ  ชั้น 2

โทร./โทรสาร 0 4249 2454