Get Adobe Flash player
ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของรัฐ

ให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

 

ดาวน์โหลด  

                

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายในจังหวัด  ชั้น 2

โทร./โทรสาร 0 4249 2450