Get Adobe Flash player
ดาวน์โหลด

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 1
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 )

 

1.ประกาศจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564                                         ดาวน์โหลด

2. ตัวอย่างหนังสือนำส่ง                                                                         ดาวน์โหลด

3.บัญชีสรุปจำนวนข้าราชการ                                                                   ดาวน์โหลด

4.บัญชีเสนอผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน_สูตรคำนวน                                     ดาวน์โหลด

5.แบบรายงานเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                          ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุดที่ บก 0017.5/ ว 967 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564    ดาวน์โหลด

 


ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ชั้น 2

โทร./โทรสาร 0 4249 2454