Get Adobe Flash player
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ ประกวดราคาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศจังหวัด
เอกสารประกวดราคาฯ

 ร่าง TOR 

 

_____________________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449