ประกาศจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449