Get Adobe Flash player

ita.jpg

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


01       โครงสร้าง


02       ข้อมูลผู้บริหาร


03       อำนาจหน้าที่


04       แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


05       ข้อมูลการติดต่อ


06       กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


07       ข่าวประชาสัมพันธ์


08       Q&A


09       Social Network


 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


010      แผนการดำเนินงานประจำปี


011      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน


012      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


013      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


014      คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


015      ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


016      รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการ


017      E-Srevice


 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


018      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


019      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


020      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


021      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหารพัสดุ


022      ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


023      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหาพัสดุรายเดือน


024      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


025      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


026      การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


027      หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


028      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


  


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


029      แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


030      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


031      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


032      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


033      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


034      เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ


035      การมีส่วร่วมของผู้บริหาร


036      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


037      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


038      การเสริมสร้างวัฒนธรรม


039      แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


040      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


041      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


 


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภานฃยในเพื่อป้องกันการทุจริต


042      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


043      การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร : 0 4249 2454