Get Adobe Flash player
 
                                            เรื่อง      คำสั่ง     วันที่  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ดาวน์โหลด

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง / รัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนnew

2848/2563 2-11-2563 นายสนิท  ขาวสอาด download

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง / รัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

3131/2563 18-12-62 นายสนิท  ขาวสอาด download

เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง / รัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

335/2563

18-02-2563

นายสนิท  ขาวสอาด download

เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง / รัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

248/2563

04-02-63

นายสนิท  ขาวสอาด download

เรื่องการแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬปฏิบัติราชการแทน ในภาระกิจพิเศษ เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาล(ยกเลิก)

355/2563

21-02-63

นายสนิท  ขาวสอาด download

เรื่องการแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ(ยกเลิก)

3131/2562

18 ธันวามคม 2562

นายสนิท  ขาวสอาด download

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง / รัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิก)

 

3131/2562

 18 ธันวามคม 2562

นายสนิท  ขาวสอาด download

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน 

คำสั่งที่ 1900/2561 ลว. 8 ต.ค. 2561 (แก้ไข เพิ่มเติม)(ยกเลิก)

 

คำสั่งที่ 1900/2561

 

8 ตุลาคม 2561

นายนิรัตน์ 

พงษ์สิทธิถาวร

download

 

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด

 

หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน 

 

คำสั่งที่ 1900/2561 ลว. 8 ต.ค. 2561(ยกเลิก)

 

คำสั่งที่ 1900/2561 8 ตุลาคม 2561

นายนิรัตน์ 

พงษ์สิทธิถาวร

download

การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

คำสั่งที่ 1789/2560 7 กันยายน  2560

 

นายพิสุทธิ์

 

บุษยพรรณพงศ์

 

 download

มอบอำนาจฉบับแก้ไขล่าสุด ฉบับเดิมคำสั่งที่ 1921/2559 ลว. 10 ต.ค. 2559

แก้ไขเฉพาะผนวก 2 คำสั่งที่ 018/2560 ลว. 9 ม.ค. 2560 

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ

ที่ 018/2560 

 

5 พฤษภาคม 2560

นายพิสุทธิ์

บุษยพรรณพงศ์

 

 download

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (แก้ไข)

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ

ที่ 018/2560

   9 มกราคม 2560

นายพิสุทธิ์

บุษยพรรณพงศ์

download

การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

ปฏิบัติราชการแทน  (เพิ่มเติม)

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ

ที่ 434/2559

   17 มีนาคม 2559

นายพงษ์ศักดิ์

ปรีชาวิทย์

download

การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ

ที่ 1704/2559

 30 กันยายน 2558

นายพงษ์ศักดิ์

ปรีชาวิทย์

download

รมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิก)

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ

ที่ 1824/2557

   7 พฤศจิกายน 2557

นายพงษ์ศักดิ์

ปรีชาวิทย์

download

การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิก)

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ

ที่ 2514/2556

    31 ตุลาคม 2556 นายชโลธร  ผาโคตร download

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ  โทร 0 4249 2454