Get Adobe Flash player

เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ
เอกสาร
6
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 447/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เดือนมีนาคม 2564
acrobat
5
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 107/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
acrobat
4
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3540/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เดือนมกราคม 2563
acrobat
3
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3181/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เดือนธันวาคม 2563
acrobat
2
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3066/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563 (แก้ไข เปลี่ยนแปลง)
acrobat
1
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2765/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563
acrobat

เวรรักษาการณ์ข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ
เอกสาร
5
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 739/2564 ลงวันที่ 23 มกราคม 2564 เดือนเมษายน 2564
acrobat
4
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3511/2563 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
acrobat
3
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3511/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เดือนมกราคม 2564
acrobat
2
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3213/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เดือนธันวาคม 2563
acrobat
1
คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2724/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563
acrobat