Get Adobe Flash player

เหตุผล คสช.

เหตุผลในการเข้ามาบริหารราชการของ คสช.

- ความขัดแย้งที่หยั่งรากลึก การประท้วงที่ยาวนาน การใช้อาวุธสงคราม ทำให้ประชาชนไม่ปลอดภัย

- การควบคุมสถานการณ์ของ คสช.เพื่อยุติความรุนแรง ปลดล็อกข้อจำกัดเล็กน้อย และคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติ

- ยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน จนท.จะใช้อำนาจเท่าที่จำเป็น ไม่ใช้เกินเลย เกินขอบเขต ให้ปชช.เดือดร้อนน้อยที่สุด

- การเชิญบุคคลมารายงานตัว ทั้งบุคคลที่มีความขัดแย้งโดยตรงและโดยอ้อม กฎอัยการศึกควบคุมได้ 7 วัน

- คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศไม่มีความสุข ประเทศขาดเสถียรภาพและความน่าเชื่อจากต่างประเทศ

- มีการใช้สื่อทุกประเภทมาบิดเบือน ปลุกระดม ปลุกปั่น

- จัดทำงบปี 58 ให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ ให้ทันการเข้าสู่การเป็นประชาคม ศก.อาเซียน

- จัดทำงบปี 58 ให้ทันตามกำหนดเวลา เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ ให้ทันการเข้าสู่การเป็นประชาคม ศก.อาเซียน

- มีการขับเคลื่อนที่ดีของเงินทุนหมุนเวียนในระบบ ตรวจสอบจัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการให้เร็วที่สุด

- ทุกโครงการจะทำให้เหมือนกับรัฐบาลปกติ ตรวจสอบได้ ไม่เป็นภาระรัฐบาลใหม่และเป็นปัญหาอื่นๆ ในอนาคต

- กำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ให้แรงงานที่ผิดกฎหมายเข้ามา ลดการหางานในเมืองใหญ่ เร่งพัฒนาพลังงานทดแทน ลม แสงแดด พืช

- บอร์ดรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องปรับ ให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถบริหารให้โปร่งใส

 

 

โรดแมป


 

โรดแมป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ          

          ห้วงระยะที่ 1    การปฏิบัติงาน (พ.ค. 57 – 31 ก.ค. 57) เป็นช่วงแรงของการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ จะมุ่งเน้นการปรับสภาพแวดล้อมให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ประชาชนบังเกิดความผาสุก
มีความสงบเรียบร้อย ขณะเดียวกันจะดำเนินการในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ให้เร็วที่สุด ในกรอบระยะเวลา 2-3 เดือน เพื่อนำไปสู่การปฏิรูป ในระยะที่ 2

          ห้วงระยะที่ 2    การปฏิรูป (1 ส.ค. 57 – 31 ก.ค. 58) เป็นการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำอยู่โดยฝ่ายกฎหมาย จะมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหานายกรัฐมนตรี ตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการ ร่าง/จัดทำรัฐธรรมนูญ พร้อมกับการตั้งสภาปฏิรูปแก้ไขในทุกเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องการ และเป็นที่ยอมรับ โดยน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี มากหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากสถานการณ์เรียบร้อยเป็นปกติ ปฏิรูปสำเร็จ ปรองดอง สมานฉันท์กันทุกฝ่าย ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน ก็จะเริ่มดำเนินการก้าวเข้าสู่ระยะที่ 3 ต่อไป

          ห้วงระยะที่ 3    การจัดการเลือกตั้ง (1 ส.ค. 58 เป็นต้นไป) เป็นการจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ที่ทุกคนทุกพวกทุกฝ่ายพอใจ กฎหมายทันสมัยในทุกด้าน รวมทั้งกฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข เพื่อให้ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรม มาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

 

9 ยุทธศาสตร์

wpss01

 

9 ยุทธศาสตร์

                   1.ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

                   2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

                   3.ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและลังงาน

                   4.ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

                        5.ยุทธศาสตร์ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

                   6.ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

              7.ยุทธศาสตร์ ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง

               8.ยุทธศาสตร์ ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก

                9.ยุทธศาสตร์ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน

 

 

 

11 นโยบายปฏิรูป

wpss02

11 นโยบายปฏิรูป

                     1.การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
                     2.การเข้าสู่อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและบริหาร
                     3.การใช้อำนาจ ทั้งการรวมอำนาจและกระจายอำนาจ
                     4.การควบคุมอำนาจ ทั้งด้านยุติธรรมและองค์กรอิสระ
                     5.เรื่องปัญหาพลังงาน

6.เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7.เรื่องการศึกษา การเรียนรู้ และภูมิปัญญา

8.การพัฒนาเรื่องสื่อสารมวลชน

9.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

10.การแก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

11.การจัดสรรทรัพยากรที่ดิน น้ำ และป่าไม้

 

 

ค่านิยม 12 ประการ

 

wpss03

ค่านิยม 12 ประการ     

                   1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                   2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

                   3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

                   4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรอง และทางอ้อม

                   5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม

                   6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เพื่อแผ่และแบ่งปัน       

                   7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

                   8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

                   9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้ยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่วย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

                 11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาดเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

                 12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง