Get Adobe Flash player
        ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ    
         
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 1, 2  
         
ส่วนราชการส่วนกลาง   ส่วนราชการส่วนภูมิภาค   ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
39  หน่วยงาน   ประจำจังหวัด  32  หน่วยงาน   60  หน่วยงาน
         
สังกัดกระทรวงมหาดไทย   สังกัดกระทรวงมหาดไทย   1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
-   1.สำนักงานจังหวัด   2.เทศบาลตำบลบึงกาฬ
สังกัดกระทรวงกลาโหม   2.ที่ทำการปกครองจังหวัด   3.เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
1.ที่ทำการสัสดีจังหวัด   3.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด   4.เทศบาลตำบลหอคำ
สังกัดกระทรวงการคลัง   4.สำนักงานที่ดินจังหวัด   5.เทศบาลตำบลบึงงาม
2.ด่านศุลกากรบึงกาฬ   5.สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.บก.   6.เทศบาลตำบลไคสี
3.สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ   6.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด   7.เทศบาลตำบลโคกก่อง
4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ   7.สำนักงานป้องกันและบรรเทา   8.เทศบาลตำบลพรเจริญ
5.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ   สาธารณภัยจังหวัด   9.เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   สังกัดกระทรวงการคลัง   10.เทศบาลตำบลศรีสำราญ
6.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.บก.   8.สำนักงานคลังจังหวัด   11.เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม   12.เทศบาลตำบลท่าสะอาด
7.โครงการชลประทานบึงกาฬ   และความมั่นคงของมนุษย์   13.เทศบาลตำบลศรีพนา
8.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด   9.สำนักงานพัฒนาสังคมและความ   14.เทศบาลตำบลซาง
9.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ   มั่นคงของมนุษย์จังหวัด   15.เทศบาลตำบลปากคาด
สังกัดกระทรวงคมนาคม   สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   16.เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
10.แขวงการทางบึงกาฬ   10.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด   17.เทศบาลตำบลบึงงาม
11.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด   11.สำนักงานเกษตรจังหวัด   18.เทศบาลตำบลศรีวิไล
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   12.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด   19. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.เมือง     (7 แห่ง)
และสิ่งแวดล้อม   13.สำนักงานประมงจังหวัด   20. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.พรเจริญ  (4 แห่ง)
12.ศูนย์ประสานงานป่าไม้บึงกาฬ   14.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด   21. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.โซ่พิสัย (7 แห่ง)
13.สถานีเพาะชำกล้าไม้บึงกาฬ   15.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด   22. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.เซกา (8 แห่ง)
14.เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว   สังกัดกระทรวงคมนาคม   23. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.ปากคาด  (6 แห่ง)
15.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง   16.สำนักงานขนส่งจังหวัด   24. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.บึงโขงหลง   (3 แห่ง)
16.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.4 (เซกา)   สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   25. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.ศรีวิไล (4 แห่ง)
17.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.5 (พรเจริญ)   และสิ่งแวดล้อม   26. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.บุ่งคล้า (3 แห่ง)
18.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.6 (บึงกาฬ)   17.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ    
19.สถานีควบคุมไฟป่าภูวัว-ภูสิงห์   และสิ่งแวดล้อมจังหวัด       
20.โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออก   สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    
เฉียงเหนือตอนบน   18.สำนักงานสถิติจังหวัด      
21.ด่านป่าไม้บึงกาฬ        
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  สังกัดกระทรวงพาณิชย์        
-
  19.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด    
    สังกัดกระทรวงยุติธรรม       
สังกัดกระทรวงพลังงาน   20.เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ    
22.สนง.พลังงานจังหวัด   21.สนง.คุมประพฤติจังหวัด    
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ   22.สนง.บังคับคดีจังหวัด    
มั่นคงของมนุษย์   สังกัดกระทรวงแรงงาน    
23.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด   23.สำนักงานแรงงานจังหวัด    
24.ศุนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 76 จ.บก.   24.สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ    
สังกัดกระทรวงพาณิชย์   25.สำนักงานประกันสังคมจังหวัด    
25.สนง.การค้าภายในจังหวัด   26.สำนักงานจัดหางานจังหวัด    
26.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด   สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม    
สังกัดกระทรวงยุติธรรม   27.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด    
27.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
สังกัดกระทรวงแรงงาน   28.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด    
28.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด   สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม    
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   29.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด    
29.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บก.   สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี    
30.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด   30.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด    
31.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ   สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด   31.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    
32.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู   สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด (สก.สค.)   32.สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด    
33.วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ        
34.วิทยาลัยการอาชีพเซกา   ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำอำเภอ    
35.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตบก.   1.อำเภอเมืองบึงกาฬ   5.อำเภอโซ่พิสัย
36.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21   2.อำเภอเซกา   6.อำเภอบึงโขงหลง
(จ.หนองคาย)   3.อำเภอพรเจริญ   7.อำเภอศรีวิไล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   4.อำเภอปากคาด   8.อำเภอบุ่งคล้า
37.โรงพยาบาลบึงกาฬ        
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี   หน่วยงานในกำกับดูแล    
38. กอ.รมน.จว.บก.   ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  2  หน่วยงาน
39.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   1.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ   2.บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด  ที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ
    รัฐวิสาหกิจ  8  หน่วยงาน    
    1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
    2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
    3.ธนาคารออมสิน จังหวัด    
    4.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ    
    5.สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคบึงกาฬ    
    6.บริษัทขนส่งจำกัด สถานีเดินรถบึงกาฬ    
    7.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดบึงกาฬ
    8.สถานีไฟฟ้าแรงสูงบึงกาฬ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
         
    หน่วยงานพิเศษ  15  หน่วยงาน    
    ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง
    สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด    
    1.สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ    
    2.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
    สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
    3.กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ    
    4.สนง.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ    
    5.กองบังคับการตำรวจน้ำบึงกาฬ    
    6.กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่244 บก.    
    7.หน่วยสันติบาลบึงกาฬ    
    8.หน่วยตำรวจทางหลวงบึงกาฬ    
    9.กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.
    หน่วยงานอิสระ    
    สังกัดคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
    10.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ
    สังกัดศาลยุติธรรม    
    11.ศาลจังหวัดบึงกาฬ    
    12.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ    
    สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน    
    13.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ    
    สำนักงาน ป.ป.ช.แห่งชาติ    
    14. สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบึงกาฬ    
    สังกัดสภากาชาดไทย    
    15.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ