Get Adobe Flash player
Chawanin
นายชวมินทร์   ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
BKpeople
นายโสภณ   กิตติพะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Adisak
นายอดิศักดิ์   ศตพันธ์พิพัฒน์
นิติกรปฎิบัติการ
BKpeople
นายไกรวิชญ์   สุตาวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Ritteechai
นายฤทธิชัย   คำจันทร์
ผู้ช่วยนิติกร
BKpeople
นายศุภกร   แซวกระโทก
ผู้ช่วยนิติกร
BKpeople
นายศุภสิทธิ์   จุลจันทรโพธิ์
ผู้ช่วยนิติกร
BKpeople
นางสาวรัตนา   ชาวเวียง
เจ้าหน้าที่ สคบ.
BKpeople
นายจักรกฤษ   ส่าสงวน
เจ้าหน้าที่ สคบ.
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โทร. 0 4249 2500