Get Adobe Flash player

 

01-jirawat
นายจิรวัตร์   มณีโชติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
โทร. 0 4249 2448
02-somwang 04-kan 03-mavin

นายสมหวัง  อารีย์เอื้อ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. 0 4249 2451

นางสาวชนากานต์   ธิติไชยวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 4249 2454
นายมาวิน   ยศรุ่งเรือนวัฒนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทร. 0 4249 2452
04-kan 05renu
นางสาวชนากานต์   ธิติไชยวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
โทร. 0 4249 2449
นางเรณู      เลิศอุดมโชค
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 0 4249 2450